OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH / RODO

Drogi Użytkowniku,
Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”.
W związku z tym, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez naszą firmę Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisu alfaomega.net.pl. Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszej strony, prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami.

Informacja o ochronie danych osobowych
Administrator danych osobowych w Firmie Usługowo – Handlowej ALFA & OMEGA Zbigniew Pilitowski jest Zbigniew Pilitowski
Dane osobowe – jak je zbieramy za pomocą strony https://alfomega.net.pl
Twoje dane osobowe stronie https://alfomega.net.pl zbieramy za pomocą formularza kontaktowego lub formularza do składania zamówień. Żeby przesłać nam swoje dane osobowe musisz wyrazić zgodę za pomocą formularza kontaktowego lub formularza do składania zamówienia.
Twoje dane osobowe mogą być zapisywane za pomocą przeglądarki internetowej z której korzystasz np. w plikach cookies, których nie przetwarza nasza firma.

Dane osobowe – jakie dane zbieramy za pomocą strony https://alfomega.net.pl
Nasza firma zbiera dane potrzebne do zrealizowania zamówienia, oraz do póżniejszej obsługi klienta.
• imiona i nazwiska, adresy e-mail, adres do kontaktu, nazwy firm, numery telefonów, stanowiska, adresy do wysyłki
• w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adresy siedzib, adresy placówek, numery rachunków bankowych

Przetwarzanie danych – w jakim celu
• Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu umożliwienia realizacji zamówienia złożonego przez Ciebie za pomocą naszej strony https://alfomega.net.pl
• kontaktu w celu ustalenia szczegółów potrzebnych do realizacji zamówienia

Możliwość przekazania danych – komu
• podmiotom, z którymi Firmia Usługowo – Handlowea ALFA & OMEGA Zbigniew Pilitowski współpracuje (“Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków naszej firmy przewidzianych prawem. W szczególności możemy przekazać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług. Podmioty takie będą zobowiązane do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z prawem.
• organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem. Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Nasza firma zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez naszą firmę wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa.
Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:
1. Żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Nasza firma dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kopie, o które zwrócą się Państwo, nasza firma może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.
2. Sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
3. Usunięcia Danych osobowych (“prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, nasza firma ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe.
4. Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, nasza firma wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
5. Przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez naszą firmę oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
6. Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na nasza firma może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z nasza firmą.
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.