Certyfikat niekwalifikowany zgodny z wymogami CSIOZ

Na przełomie listopada i grudnia 2017 r. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) uruchamia produkcyjnie Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL), którego głównym celem jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o obrocie produktami leczniczymi.

Jedną z funkcjonalności systemu jest przesyłanie komunikatów podpisanych za pomocą certyfikatu niekwalifikowanego zgodnego z wymogami CSIOZ.  CSIOZ wymaga aby certyfikat (niekwalifikowany) został wystawiony przez jeden z kwalifikowanych podmiotów. Jednym z tych centrum jest firma  CenCert, której jesteśmy przedstawicielstwem w  Ciechanowie.

Jest to jednorazowa płatność przelewem w terminie 14 dni od otrzymania faktury w postaci elektronicznej (PDF) wysłanej na podany przez Państwa w zamówieniu adres mailowy.

Formularz zamówienia należy wypełnić czytelnie (najlepiej na komputerze) i podpisać, następnie dostarczyć do firmy CenCert jedną z możliwości :

– podpisany skan mailem na adres: apteka@cencert.pl

– faksem na numer 22 720 79 55

– osobiście do nas, jako przedstawicielstwa (ul.Sienkiewicza 14a, 06-400 Ciechanów)

Wygenerowany certyfikat (plik w formacie PEM) oraz klucz ( plik w formacie PFX) zostanie przysłany na podany przez Państwa adres mailowy , a hasło niezbędne do odczytu klucza – smsem na podany numer komórkowy. Do momentu realizacji zamówienia, może być ono przez Państwa wycofane.

Dodatkowo aby złożyć wniosek o założenie konta podmiotu raportującego w ZSMOPL niezbędne będzie posiadanie przez osobę reprezentującą podmiot, składającą wniosek, elektronicznego podpisu kwalifikowanego lub podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym.